Blog Image

EU & WBs / Albania Energy Market Updates

Presentation of Albanian Centre for Energy Regulation and Conservation - ACERC

ACERC is a think tank centre with focus in Albania energy market and its integration on 8th Regional Area & EU IEM. The ACERC mission aim to provide a qualified contribution to the promotion of the liberalization and the effective integration as well as the efficient use of energy resources.

ACERC main activities profiles briefly consists in the release reports, articles and periodicals. In cooperation also with collaborates the offering of the activities that support capacity building of market actors, such as national and regional seminars, trainings and conferences. Initiatives completed by advocating in the energy sector promoting a forum called in Albanian School of Regulation.

For more visit us at the Official Website of Acerc | Albanian Energy Market - AEM Group in LinkedIn

The passing approval of Mr. Ramadani, nearby the private company “Ashta Energy “

AEM Bulletin August 28, 2013 Posted on Thu, August 29, 2013 18:18:24

29/08 – Miratimit
paraprak i kalimit te z. Sokol Ramadani, pranë kompanisë “Energji Ashta”, by KM, 28 August
2013

V E N D I M

PËR

DHËNIEN E MIRATIMIT
PARAPRAK PËR LEJIMIN E PUNËSIMIT, PAS LIRIMIT NGA DETYARA, TË NJË ANËTARI TË
BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ENTIT RREGULLATOR TË ENERGJISË

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të
nenit 6, të ligjit nr.9072, datë 22.5.2003, “Për sektorin e energjisë
elektrike”, të ndryshuar, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i
Ministrave

V E N D O S I:

1.
Dhënien e miratimit paraprak për lejimin e z. Sokol
Ramadani, kryetar i Bordit të Komisionerëve të Entit Rregullator të Energjisë
(ERE), që, pas lirimit nga detyra, të punësohet në funksione tekniko-menaxhuese
pranë kompanisë “Energji Ashta”, sh.a., Tiranë, Shqipëri.

2.
Ngarkohet Enti Rregullator i Energjisë (ERE) për ndjekjen e
zbatimit të këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi
menjëherë.

K R Y E M I N I S T
R I

SALI BERISHAPoints of view regard the development of gas market

AEM Bulletin August 28, 2013 Posted on Thu, August 29, 2013 13:50:29

29/08 – Gas: dalla golden
age alla tempesta perfetta
by Alberto Clô
(Università di Bologna), 28 August 2013EU has finding aid of state in the Chinese solar industry

AEM Bulletin August 28, 2013 Posted on Thu, August 29, 2013 10:56:20

29/08
EU Finds Chinese Solar-Panel Makers Got Aid, Raising Duty Threat by Jonathan Stearns & Ewa Krukowska / Bloomberg, 27 August
2013Albania: the concerns regard the disorientation of energetic strategy

AEM Bulletin August 28, 2013 Posted on Wed, August 28, 2013 11:35:16

28/08
– Failure with the small HPPs (source
in Alb.: Dështimi
me HEC-et e vogla
)
by Edlira
Shehu / Gazeta Dita, 28 August 2013Metrology Department has fined a total value of 10.5 million lek to 14 subjects

AEM Bulletin August 28, 2013 Posted on Wed, August 28, 2013 10:24:07

28/08
– Frauds with the amount of fuel (source in Alb.: Mashtrim me sasinë e
karburantit
) by Top Channel, 27 August 2013

MD
fined a total value of 10.5 million lek to 14 subjects, after find out they
cheated with the amount of fuel that sell to consumers.